Preloader image

O násStaráme se o nemocné se srdečním onemocněním, péče je zajištěna lékaři s nejvyšší odbornou kvalifikaci, registrovanými zdravotními sestrami, vše v souladu s požadavky Ministerstva zdravotnictví i Evropské unie. Zajišťujeme výběr kvalitních vyšetřovacích zařízení a odborně přesné výsledky. Nabízíme příjemné prostředí s aktivní spoluprací s klienty i pacienty.
Naše zařízení má smlouvy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 209, 213, pro odbornosti kardiologie 107, interny 101, fyzioterapie 902.Hrazené úkony jsou účtovány podle platného ceníku Kardioambulance s.r.o..

KARDIOLOGICKÁ ORDINACE základní informace

První vyšetření u nás:

Doporučujeme přinést žádost od praktického lékaře (možné od internisty, či jiného specialisty i z nemocnice). Tento požadavek urychluje Vaše zařazení a cílené provedení požadovaného vyšetření. Vyšetření je možné provést i na Vaši vlastní žádost.

Objednávání:

zajišťuje zdravotní sestra telefonicky nebo osobně, předobjednání je možné e-mailovou korespondencí, které je vždy nutno potvrdit oběma stranami.

Objednat se můžete: KE KARDIOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ, jehož součástí je vyšetření krevního tlaku, natočení ekg křivky a klinické vyšetření vždy provedené lékařem, samostatně nebo v kombinaci s kardiologickým vyšetřením je možné provedení ultrazvukového vyšetření srdce – ECHOKARDIGORAFIE, ULTRAZVUKOVÉMU VYŠETŘENÍ KRČNÍCH TEPEN - karotid zátěžového testu – ERGOMETRII, případně SPIROERGOMETRII – zátěžový test spojený s měřením spotřeby kyslíku a výdechu oxidu uhličitého MONITORACE KREVNÍHO TLAKU 24 hodinový záznam měření s vyhodnocením MONITORACE EKG S vyhodnocením.

Naše vyjímečnost: vedení kardiálně nemocných pohybově označovaná KARDIOREHABILITACE, určená všem starším a nemocným s postižením srdce, po zhodnocení obtíží a nálezu lékařem dochází nemocní na fyzioterapeutem vedené lekce.

Naše novinka: zavádíme nově TELEMONITORACI KREVNÍHO TLAKU A EKG, s přímým přenosem naměřených hodnot telefonem. Pacient zůstává v kontaktu s kardiologickým pracovištěm i při pobytu doma. Online kontrola kreního tlaku, ekg doma při obtížích

Informace pro pacienty: lékař vždy potřebuje znát vývoj onemocnění, vždy se bude ptát na předchozí léčení a pobyt v nemocnici. Zásadní je mít zapsané veškeré léky, které užíváte.

 
VNITŘNÍ SMĚRNICE,
zdravotnické zařízení Kardioambulance  s.r.o.

Vedoucí lékař: MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC
         Tato směrnice stanovuje pravidla pro přijetí a léčení klientů v nestátním zdravotnickém zařízení (NZZ) Kardioambulance, s.r.o. Směrnice je závazná pro zaměstnance Kardioambulance, s.r.o., kteří se na základě svých pracovních úkolů přímo nebo zprostředkovaně podílí na činnostech souvisejících s léčbou klienta v NZZ Kardioambulance, s.r.o. Poskytování zdravotní péče je podmíněno ze strany příjemce i poskytovatele dodržením vnitřního řádu zdravotnického zařízení – Kardioambulance, s.r.o. (dále jen „NZZ-KA“), jehož pravidla jsou v souladu s platnou legislativou poskytování zdravotní péče v České republice.
 K plynulému chodu ordinace a poskytování kvalitní zdravotní péče je nutná i Vaše spolupráce. Žádáme Vás, abyste dodržoval(a) níže uvedené pokyny a rady.
         Lékaři, zdravotní sestry i ostatní zaměstnanci naší ordinace se vynasnaží, aby Váš pobyt u nás byl co nejpříjemnější a aby čekání na vyšetření nebylo delší, než je nezbytně nutné. Naší snahou je v rámci možností objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze určit předem a časově ohraničit. Navíc nelze  předvídat, kolik „akutních“ pacientů se dostaví k vyšetření mimo objednání nebo nedojde-li k provozním problémům v ordinaci (technické závady apod.). Z výše uvedených důvodů může dojít k narušení časového harmonogramu. 
       Před příjmem k vyšetření budete mít možnost seznámit se s vnitřním řádem ordinace (veřejně na webových stránkách www.kardioambulance.cz a vývěsce v čekárně ordinace). 
 V případě souhlasu s pravidly řádu budete přijati k vyšetření a budete se moci opakovaně objednat. Není Vaší povinností s vnitřním řádem ordinace souhlasit. Nesouhlas s vnitřním řádem našeho ZZ je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednání do naší ordinace. Podle vlastního uvážení si můžete následně zvolit jinou kardiologickou ordinaci, která bude lépe vyhovovat Vašim požadavkům.
       Příjem klienta - je soubor pracovních, administrativních a odborných úkonů, které zaměstnanci Kardioambulance, s.r.o. provádějí v souvislosti s přijetím klienta k ambulantní léčbě.
Klient je k vyšetření odesílán registrujícím lékařem nebo ambulantním specialistou.
Klient je přijímán k vyšetření s doporučením „K“ k lékařskému vyšetření a léčení a „FT“ ke specializované rehabilitaci a kardiorehabilitaci.
Termín k vyšetření bude stanoven dle naléhavosti zdravotního stavu a kapacitních možností našeho pracoviště.
Vyžadané vyšetření pacientem pro onemocnění, které nevyžaduje bezprostřední ošetření, bez doporučení lékaře je zpoplatněno dle ceníku.
Objednací lhůty se prodlužují, mimo nárůstu počtu pacientů se na tom rovněž podílí neukázněnost některých objednaných pacientů. Pacient se objedná a na vyšetření se bez omluvy nedostaví. V té době mohl být ošetřen jiný pacient.
Vzhledem k této situaci jsme se rozhodli, že pacient, který již na vyšetření bez omluvy nepřišel, dostane nový termín k vyšetření pouze na základě osobního objednání v ambulanci (nikoliv po telefonu) a po složení vratné zálohy 500,- Kč. Tato záloha mu bude při vyšetření vrácena, pokud však nepřijde ani na toto druhé vyšetření bez omluvy předem (omluvy v den vyšetření nebudou brány v potaz, protože již nelze doplnit jiného pacienta) o tuto zálohu přijde a k dalšímu vyšetření již nebude do našeho zařízení objednán a bude si muset najít jiné zdravotnické zařízení.
Klienti pečující o nezletilé děti si zajistí hlídání dětí na dobu vyšetření. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je nepřípustné brát sebou děti do ordinace v případě vlastního vyšetřování.                        Personál Kardioambulance, s.r.o. neposkytuje hlídání dětí v případě vyšetřování rodičů.
       Při prvním vyšetření budete dotázáni na:
 • adresu Vašeho bydliště
 • Vaše telefonní číslo, případně e-mailovou adresu
 • jméno a adresu vašeho praktického lékaře
 • seznam všech užívaných léků včetně dávkovacích schémat
 • seznam diagnóz, se kterými se léčíte, ev. kopie lékařských zpráv
 • výsledky předchozích vyšetření (laboratorních a dalších odborných)
Vždy je třeba předkládat (i při opakovaných vyšetřeních):
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • aktuální údaje o změně identifikačních údajů
 • aktuální údaje o změně zdravotního stavu: léků, diagnóz, alergií
 • výsledky dalších, v mezidobí provedených vyšetření (laboratorních a dalších odborných)
 • naši objednací kartičku
 • u cizinců nehovořících dobře česky vyžadujeme překladatele
K vyšetření přicházejte s dostatečným předstihem (dříve než je Váš objednací čas), aby bylo možno natočit klidové EKG a změřen krevní tlak za standardních klidových podmínek (nikoliv po tom, co „doběhnete na poslední chvíli“, kdy hodnota krevního tlaku i tepové frekvence jsou významně zkresleny).
K vyšetření se každý klient přihlásí pomocí kartičky zdravotní pojišťovny do elektronického registračního systému naší ambulance.
Příjem pacientů končí 30 min. před koncem pracovní doby.
U vyšetření/výkonů podléhajících podpisu informovaného souhlasu sepíše lékař s klientem Informovaný souhlas (viz Informovaný souhlas).
Poskytování zdravotní péče - NZZ Kardioambulance, s.r.o. se řídí nejmodernějšími diagnostickými a terapeutickými postupy, vycházejícími z doporučení odborných národních i mezinárodních společností a tyto metody aplikuje při léčbě pacientů. Diagnostické a terapeutické postupy jsou přístupné na internetu na www stránkách jednotlivých odborných společností (Česká kardiologická společnost, Evropská kardiologická společnost, Česká internistická společnost, Česká společnost pro hypertenzi, Česká společnost pro aterosklerózu, Unie fyzioterapeutů).
Při vyšetřování jsou využívány nejmodernější diagnostické prostředky (vyšetřovací přístroje), které dle platné legislativy procházejí periodickými kontrolami ke stanovení přesnosti, účinnosti a nezávadnosti.
Při léčení a sledování klientů je respektován soubor práv klienta http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-pacienta_2401_18.html
 Poskytovaná odborná péče:
 • EKG - natočení a zhodnocení klidového 12ti svodového EKG
 • Klinické vyšetření - odborné vyšetření lékařem kardiologem nebo internistou podle požadavku a druhu onemocnění
 • Echokardiografie - ultrazvukové vyšetření srdce
 • Ultrazvukového vyšetření tepen zásobujících mozek – extrakraniální ultrazvuk karotid a vertebrálních tepen
 • EKG Holter - 24 (až 48) hodinová ambulantní monitorace EKG
 • Ambulantní 24 (až 48) hodinová monitorace krevního tlaku
 • Dlouhodobá telemonitorace EKG
 • Dlouhodobá telemonitorace krevního tlaku
 • Bicyklová ergometrie - zátěžový test
 • Spiro-ergometrie – zátěžový test doplněný o hodnocení výměny krevních
 • Stanovení INR („QUICKA“) z kapilární krve
 • Kardiovaskulární rehabilitace po akutních a při chronických srdečních onemocněních a po operacích a katetrizacích srdce
 • Rehabilitační a fyzikální medicína včetně přístrojové
 • Masáže – reflexní, klasické, doplňkové
 • Léčba rašelinou a lávovými kameny

Léčení klientů – klienti jsou vyšetřování a léčeni na základě principu „Evidence Based Medicine“ v souladu s platnou legislativou ČR a platnými doporučeními odborných společností. Je uplatňována účelná farmakoterapie. Na základě provedených vyšetření a zhodnocení všech výsledků je stanoven následný postup (léčebný plán), včetně event. další kontroly v naší ambulanci.
V případě potřeby vystaví vyšetřující lékař klientovi recept na ordinovaný lék a vysvětlí mu účinnost a dávkování léku včetně možných vedlejších účinků.
Při léčení je kladen důraz na spolupráci s registrujícími praktickými lékaři, dalšími specialisty a s lůžkovými zařízeními, zejména s Kardiocentry. Do těchto zařízení jsou pacienti odesíláni ke specializovaným, zejména invazivním vyšetřením a k operačnímu, katetrizačnímu a dalšímu invazivnímu řešení, včetně implantací kardiostimulátorů, kardioverter defibrilátorů a k invazivnímu řešení závažných srdečních arytmií.
Klient, který bude vyšetřen v NZZ-KA a nebude zjištěno závažné onemocnění kardiovaskulárního aparátu, bude předán zpět odesílajícímu lékaři.
Rovněž u těch klientů, kde bude zjištěno jen méně významné nebo v současnosti nezávažné onemocnění kardiovaskulárního systému, bude referován zpět k odesílajícímu lékaři s doporučením dalšího postupu včetně časového intervalu další kontroly v NZZ-KA.
Dokumentace je vedená v elektronické i písemné „papírové“ formě. Je využíván schválený software pro zdravotnická zařízení.
Každé vyšetření je zakončeno, kromě ústního sdělení klientovi, rovněž předáním písemné zprávy s výsledky a závěry vyšetření a s doporučením dalšího postupu. Tato zpráva je vždy ve dvou identických paré, jedno pro odesílajícího/registrujícího lékaře a jedno do naší zdravotnické dokumentace. Každý klient je plně zodpovědný za předání písemné lékařské zprávy svému odesílajícímu/registrujícímu lékaři.
Zdravotnická dokumentace v papírové formě - karty klientů jsou vedeny v kartotéce, která je dostupná v recepci pro klienty.
Informace o zdravotním stavu klienta. S dotazy nebo problémy ohledně zdravotního stavu se obracejte výhradně na lékaře během vyšetření. Informace o zdravotním stavu Vám podá ošetřující lékař pouze a výhradně při osobním kontaktu. Můžete klást doplňující otázky vztahující se ke zdravotnímu stavu, které Vám budou srozumitelně zodpovězeny. 
Máte možnost vzdát se podání informace a určit, které osobě má být podána nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu tak, jak je stanoveno v zákoně.
Závěrečná ustanovení
Dle Zákona o zdravotních službách č. 372 / 2011 Sb.  § 48/1  jsou pacienti povinni se řídit vnitřním řádem ambulance. 
Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta může být důvodem k odmítnutí přijetí pacienta do lékařské péče a k vyřazení z lékařské péče. V případě vyřazení pacienta z péče je vždy do 3 pracovních dnů odeslána informace o odmítnutí doporučeným dopisem registrujícímu/praktickému lékaři pacienta.
Pacient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně k ostatním pacientům.   
Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení nad rámec běžného opotřebení.
 Pacient má povinnost své osobní věci neodkládat v čekárně ani recepci, vždy je vzít s sebou do ordinace. Před odchodem z prostor zdravotnického zařízení pacient zkontroluje, zda má své osobní doklady a všechny osobní věci u sebe.
Lékař má právo určovat pořadí pacientů.  
Upozorňujeme, že telefonická komunikace může být monitorována.  
E-mailová komunikace je uložena jako součást zdravotní dokumentace pacienta.
Vnitřní řád ordinace a ceník placených výkonů je vyvěšen v čekárně Kardioambulance, s.r.o. a je dostupný na internetových stránkách: www.kardioambulance.cz                               
Sledujte prosím aktualizace Vnitřního řádu před každou další objednávkou na www.kardioambulance.cz
V případě, že pacient nemá možnost internetového připojení, je mu veřejně k dispozici dostupná tištěná verze na vývěsce v čekárně po celou ordinační dobu.
V Praze, dne 10.1.2017


Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
 
Správce Kardioambulance s.r.o. se sídlem Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov, IČ:27590542 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
 
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.
 
 
Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
 
Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.
 
Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
       
 V Praze dne 21.5.2018
    
 

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti